میزبانی وب استاندارد سرور IR1

میزبانی مطمئن وب سایت شما

Plan-A
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
Plan-B
 • 250 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
Plan-C
 • 500 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
Plan-D
 • 1000 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
Plan-E
 • 2000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
Plan-F
 • 3000 مگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
Plan-G
 • 5000 مگابایت فضا
 • 90 گیگابایت پهنای باند
Plan-H
 • 10000 مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
Plan-I
 • 12000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
Plan-J
 • 13000 مگابایت فضا
 • 220 گیگابایت پهنای باند
Plan-K
 • 15000 مگابایت فضا
 • 240 گیگابایت پهنای باند
Plan-L
 • 20000 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
Plan-HX5
 • 50000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan-M
 • 30000 مگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
Plan-N
 • 70000 مگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند