میزبانی وب حرفه ای سرور IR1

میزبانی مطمئن وب سایت شما

VIP-A
 • 500 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
VIP-B
 • 1000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
VIP-C
 • 2000 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
VIP-D
 • 3000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
VIP-E
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
VIP-F
 • 10000 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند