میزبانی وب استاندارد

میزبانی مطمئن وب سایت شما

Plan-A
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
Plan-B
 • 250 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
Plan-C
 • 500 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
Plan-D
 • 1000 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
Plan-E
 • 2000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
Plan-F
 • 3000 مگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
Plan-G
 • 5000 مگابایت فضا
 • 90 گیگابایت پهنای باند
Plan-H
 • 10000 مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند