نمایندگی میزبانی وب در کشور ایران

Res A
 • 1000 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
Res B
 • 3000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
Res C
 • 5000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
Res D
 • 10000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
Res E
 • 20000 مگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
Res F
 • 30000 مگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
Res G
 • 50000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند