میزبانی وب حرفه ای سرور IR1

میزبانی مطمئن وب سایت شما

VIP-A

امکانات نامحدود

 • 500 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
VIP-B

امکانات نامحدود

 • 1000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
VIP-C

امکانات نامحدود

 • 2000 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
VIP-D

امکانات نامحدود

 • 3000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
VIP-E

امکانات نامحدود

 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
VIP-F

امکانات نامحدود

 • 10000 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند